Sudska praksa u BiHProvjera vjerodostojnosti diploma zaposlenih u javnom sektoru

Presuda Suda BiHObjavljivanje ličnih podataka registrovanih birača upisanih u izvod Centralnog biračkog spiska za glasanje van BiH

Presuda Suda BiHZabrana dokazivanja promjene broja članova domaćinstva putem pisane izjave etažnih vlasnika ili upravitelja zgrade

Presuda Suda BiHZabrana prikupljanja dokaza o vlasništvu stana u svrhu prijave promjene korisnika usluge

Presuda Suda BiHObrada ličnih podataka putem kamera video nadzora postavljenih na stambenom objektu

Presuda Suda BiHDostavljanje ličnih podataka radnika trećoj strani bez adekvatnog osnova

Presuda Suda BiHDavanje ličnih podataka pribavljenih sistemom video nadzora trećoj strani

Presuda Suda BiHObrada ličnih podataka

Presuda Suda BiHUtvrđivanje načina obrade ličnih podataka od strane kontrolora

Presuda Suda BiHObrada ličnih podataka od strane neovlaštenog lica

Presuda Suda BiHObrada ličnih podataka radi ostvarivanja prava iz radnog odnosa

Presuda Suda BiHObrada JMBG u evidenciji pretplatnika telekomunikacijskih usluga

Presuda Suda BiHObrada ličnih podataka u elektronskoj bazi pretplatnika

Presuda Suda BiHNezakonito traženje uvjerenja o nekažnjavanju

Presuda Suda BiHTraženje uvjerenja o nekažnjavanju pri prijavi na konkurs

Presuda Suda BiHZabrana vršenja audionadzora u apotekama

Presuda Suda BiHZabrana u prodajnim objektima – apotekama vršiti audionadzor

Presuda Suda BiHZabrana skeniranja lične karte i obrađivanja potpisa putem elektronskih uređaja

Presuda Suda BiHSkeniranje lične karte i potpis upotrebom PDA uređaja

Presuda Suda BiHUvid u zdravstveni karton u svrhu kontrole privremene spriječenosti za rad

Presuda Suda BiHNezakonita obrada ličnih podataka- izvršen uvid u zdravstveni karton

Presuda Suda BiHNeosnovana i nedozvoljena obrada biometrijskih podataka - otisak prstiju

Presuda Suda BiHObrada ličnih podataka sudija i tužilaca na način propisan Pravilnikom o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca

Presuda Suda BiHKorištenje i obrada ličnih podataka bez saglasnosti i znanja

Presuda Suda BiHPrikupljanje, obrada i prosljeđivanje ličnih podataka koji se odnose na prihod i PDV prijavu

Presuda Suda BiHObrada ličnih podataka upotrebom audio i video nadzora, te objava snimka video nadzora i fotografija na internetu

Rješenje Suda BiHZabrana obrađivanja ličnih podataka kupaca tekućeg naftnog plina

Presuda Suda BiHVideo nadzor u svrhu lične i imovinske sigurnosti u kancelarijama zaposlenika

Presuda Suda BiHPredaja podataka o nestalim licima i njihovim srodnicima u svrhu uključivanja u centralnu evidenciju nestalih

Presuda Suda BiHObrada ličnih podataka upotrebom audio i video nadzora

Presuda Suda BiHObrada i zaštita ličnih podataka

Presuda Suda BiHNezakonito davanje ličnih podataka

Presuda Suda BiHPrikupljanje kopije ugovora o prodaji prilikom promjene podataka o promjeni vlasništva nad stanom i registracija novog korisnika

Presuda Suda BiHObrada ličnih podataka o posebnom stažu bez saglasnosti

Presuda Suda BiHObrada ličnih podataka u postupku zasnivanja i prestanka radnog odnosa

Presuda Suda BiHZloupotreba javnog korištenja netačnih ličnih podataka bez saglasnosti

Presuda Suda BiHObrada i zloupotreba ličnih podataka o zdravstvenom stanju

Presuda Suda BiHEvidentiranje ranijeg duga za isporučenu električnu energiju

Presuda Suda BiHPrenos ličnih podataka građana BiH u drugu državu

Presuda Suda BiHNezakonita obrada ličnih podataka o posebnom radnom stažu

Presuda Suda BiHObrada ličnih podataka o posebnom stažu

Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podataka bez saglasnosti putem službene internet stranice

Presuda Suda BiHNezakonita obrada ličnih podataka iz zdravstvenog kartona

Presuda Suda BiH


Dostava u originalu ili kopiji tražene personalne dosije studenata, matične knjige studenata i registre izdatih diploma u svrhu vršenja upravnog nadzora

Presuda Suda BiH


Dostavljanje uvjerenja o nekažnjavanju uz prijavu na „Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta“

Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podataka putem videonadzora

Presuda Suda BiH


Zabrana prikupljanja kopija lične karte, dokaza o mjestu boravka, kopija kartona deponovanih potpisa

Presuda Suda BiH


Autorizacija platnih transakcija putem (TAB) uređaja

Presuda Suda BiH


Neovlašten pristup elektronskom zdravstvenom kartonu

Presuda Suda BiH


Nezakonito obrađivanje ličnih podataka kupaca lož ulja

Presuda Suda BiH


Nezakonito prikupljanje ličnih podataka krajnjih kupaca tečnog plina

Presuda Suda BiH


Obrada podataka o zdravstvenom stanju

Presuda Suda BiH


Presuda suda BiH u vezi nezakonitog prikupljanja ličnih podataka

Presuda Suda BiH


Presuda Suda BiH u vezi sa dostavljanjem uvjerenja o neosuđivanosti uz prijavu na konkurs

Presuda Suda BiH


Presuda Suda BiH u vezi trajne zabrane odobravanja i omogućavanja pravnim licima stalni pristup ličnim podacima sadržanim u elektronskim evidencijama

Presuda Suda BiH


Prikupljanje kopije kupoprodajnog ugovora prilikom prijave promjene potrošača

Presuda Suda BiH


Skraćeno izdanje Presude Općinskog suda u Bosanskoj Krupi o naknadi nematerijalne štete za duševnu bol zbog povrede prava na privatnost u vezi obrade ličnih podataka

  Skraćeno izdanje Presude


Prikupljanje medicinske dokumentacije u svrhu refundacije naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana

  Presuda Suda BiH


JMB štetnika u evidenciji Lista štetnika

  Rješenje Suda BiH


Objavljivanje ličnih podataka kandidata u izbornom postupku po javnom konkursu i ličnih podataka državnih službenika u postupku provođenja obuke i stručnog usavršavanja na službenoj web stranici

  Presuda Suda BiH


Tužba za odgodu izvršenja Rješenja

  Presuda Suda BiH


Obrada posebnog staža tzv. ratnog staža

  Presuda Suda BiH


Obrada jedinstvenog matičnog broja korisnika telekomunikacijskih usluga od strane MTEL-a

  Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podatakta u postupku promjene procesora bankovne kartice i povrat avalirane mjenice

  Presuda Suda BiH


Videonadzor

  Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podataka studenata

  Presuda Suda BiH


Prikupljanje uvjerenja o nekažnjavanju u proceduri po Javnom pozivu za imenovanje vještaka na području Federacije BiH

  Presuda Suda BiH


Traženje na uvid lične karte prilikom ovjere zdravstvene legitimacije

  Presuda Suda BiH


Vraćanje prijavne dokumentacije neizabranim kandidatima nakon konkursne procedure i utvrđivanje mjera sigurnosti ličnih podataka

  Presuda Suda BiH


Zahtijevanje izvoda iz matične knjige rođenih u konkursnoj proceduri

   Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podataka o posebnom stažu

   Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podataka ovlaštenih lica/zastupnika prilikom registracije poslovnih subjekata

   Presuda Suda BiH


Dostavljanje informacija i dokumentacije korisnika naknada po osnovu statusa RVI advokatskoj kancelariji

   Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podataka ovlaštenih lica/zastupnika u rješenjima o registraciji poslovnih subjekata – Banja Luka

   Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podataka ovlaštenih lica/zastupnika u rješenjima o registraciji poslovnih subjekata – Trebinje

   Presuda suda BiH


Obrada ličnih podataka u rješenjima o registraciji poslovnih subjekata

   Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podataka u postupku prijave za glasanje izvan BiH

   Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podataka koji se odnose na zdravstveno stanje

   Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podataka u konkursnoj proceduri

   Presuda Suda BiH


Obrada ličnih podataka u evidenciji LRC baza podataka

   Presuda Suda BiH


Obrada jedinstvenog matičnog broja korisnika usluga

   Presuda Suda BiH


Neovlašten pristup, protivzakonito preuzimanje, umnožavanje i distribuiranje lične dokumentacije

   Presuda Suda BiH


Promjena podataka u matičnoj knjizi rođenih

   Presuda Suda BiH


Obrada jedinstvenog matičnog broja korisnika usluga

   Presuda Suda BiH


Odgoda izvršenja konačnog upravnog akta

   Presuda Suda BiH


Odgovor na tužbu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Presuda Suda BiH

   Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo – Odgovor na tužbu
   Presuda Suda BiH


Objava imovinskih kartona kandidata na izborima na službenoj stranci CIK

   Rješenje inspektora – Centralna izborna komisija
   Rješenje Agencije na žalbu Centralne izborne komisije
   Centralna izborna komisija - Odgovor na tužbu
   Presuda 19911
   Zahjev za preispitivanje sudske odluke presude Suda
   Presuda Apelacionog vijeća Suda BiH