Propisi

Domaći propisi:

 • Zakon o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 49/06) WORD PDF
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 76/11) WORD
 • Pravilnik o postupku po prigovoru nosioca podataka u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“ broj: 51/09) PDF
 • Pravilnik o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 51/09) PDF
 • Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 67/09) PDF
 • Pravilnik o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 52/09) PDF
 • Obrazac evidencije o zbirkama ličnih podataka WORD
 • Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini WORD
  Obrazac br. 1 WORD; Obrazac br. 2 WORD;
 • Instrukcija o načinu provjere obrade ličnih podataka prije uspostavljanja zbirke ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 76/09) WORD

Međunarodni propisi:

 • Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda („Sl. glasnik BiH“ broj: 6/99)
 • Protokol kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu pojedinaca u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka (Konvencija 108+) WORD
 • Konvencija o zaštiti lica s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka (ETS. 108) od 28.01.1981. godine WORD
 • Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu lica s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka WORD
 • Uredba Br. 45/2001 Evropskog parlamenta i Vijeća od 18.12.2000. o zaštiti pojedinaca pri obradi podataka od strane institucija i tijela Zajednice te o slobodnom protoku takvih podataka WORD
 • Uredba Br. 1049/2001 Evropskog parlamenta i Vijeća od 30.05.2001. koja se odnosi na javni pristup dokumentima Evropskog parlamenta, Komisije i Vijeća WORD
 • Direktiva 95/46EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 24.10.1995.godine o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka WORD
 • Direktiva 2002/58/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 12.07.2002. u vezi sa obradom ličnih podataka i zaštitom privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija WORD
 • Direktiva 2003/4/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 28.01.2003. o pristupu javnosti podacima o okolišu i ukidanju Direktive 90/313/EEC WORD
 • Direktiva 2006/24/EC od 15.03.2006. o zadržavanju podataka dobivenih ili obrađenih u vezi sa pružanjem javno dostupnih komunikacijskih usluga ili komunikacijskih mreža te kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2002/58/EC WORD
 • Preporuka - obrada podataka u kontekstu zapošljavanja WORD
 • Preporuka CM/Rec(2014)6 o Vodiču o ljudskim pravima korisnika Interneta PDF
 • Preporuka OM(2012) 4 Odbora Ministara državama članicama o zaštiti ljudskih prava glede usluga društvenih mreža WORD
 • Preporuka (2012)3 o zaštiti ljudskih prava u pogledu pretraživača WORD
 • Preporuka (2010)13 o zaštiti podataka u kontekstu profiliranja WORD
 • Preporuka br. (87) 15 i dodatak na preporuku Komiteta ministara zemljama članicama, koja reguliše upotrebu osobnih podataka u policijskom sektoru (usvojena od strane Komiteta ministara 17. septembra 1987. godine na 410. sastanku zamjenika ministara WORD
 • Preporuka br. R (81) 1 Komiteta ministara državama članicama o odredbama za automatizovane banke medicinskih podataka WORD
 • Preporuka (97)5 o zaštiti medicinskih podataka WORD
 • Preporuka 1984 (2011), Zaštita privatnosti i ličnih podataka na Internetu i online medijima WORD
 • Smjernice Ujedinjenih Nacija u vezi sa kompjuterizovanim dosijeima ličnih podataka(1990) WORD
 • Međunarodni standardi za zaštitu ličnih podataka i privatnosti (2010) WORD

Ostali propisi:

 • Pravilnik o uslovima i načinu korištenja godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva državnih službenika i namještenika u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH WORD
  Obrazac br. 1 WORD
  Obrazac br. 2 WORD
  Obrazac br. 3 WORD
  Obrazac br. 4 WORD
  Obrazac br. 5 WORD
  Obrazac br. 6 WORD
  Obrazac br. 7 WORD
 • Poslovnik o radu Stručnog kolegija Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini WORD
 • Pravilnik o službenim vozilima za specijalizovane namjene u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i HercegoviniWORD
 • Pravilnik o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza WORD
  Obrazac br. 1 za odobrenje WORD
  Obrazac br. 2 za trebovanje WORD
  Obrazac br. 3 za prijemnicu WORD
  Obrazac br. 4 WORD
 • Pravilnik o proaktivnoj transparentnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini WORD
 • Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH WORD
 • Pravilnik o javnim nabavkama u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini WORD
 • Pravilnik o stručnom obrazovanju, usavršavanju i obučavanju zaposlenih u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH WORD
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza i načinu potpisivanja finansijske dokumentacije WORD
 • Obrazac br. 1 WORD Obrazac br. 2 WORD Obrazac br. 3 WORD
 • Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH WORD
 • Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH WORD
 • Odluka o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH WORD
 • Odluka o imenovanju savjetnice za prevenciju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u Agenciji WORD
 • Uputstvo o dopunama Uputstva o postupku upućivanja na službeni put sa prilogom WORD
  Prilog br. 6 WORD
 • Uputstvo o elektronskom blagajničkom poslovanju WORD
 • Plan za borbu protiv korupcije u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH 2018-2019 WORD
 • Plan za borbu protiv korupcije u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH 2016.-2017. WORD
 • Plan integriteta Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH PDF
 • Akcioni plan Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za borbu protiv korupcije PDF
 • Vodič Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za pristup Informacijama WORD
 • Indeks Registar informacija Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH WORD
 • Etički kodeks PDF
 • Vodič za pristup informacijama WORD
 • Odluka o imenovanju službenika za informisanje WORD

Ostalo:

 • Ugovor o djelu za period 5.7. – 30.9. 2024. PDF
 • Ugovor o djelu za period 1.4. – 30.6. 2024. PDF
 • Ugovor o djelu za period 3.1. – 31.3.2024. PDF
 • Ugovor o djelu za period 1.9. – 31.12.2023. PDF
 • Ugovor o djelu za period 1.6. – 31.8.2023. PDF
 • Ugovor o djelu za period 2.3. – 31.5.2023. PDF
 • Ugovor o nabavci usluge servisiranja vozila VW Passat i Škoda Octavia WORD
 • Izjava u vezi sa članom 22. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa – Odluka o dopuni Odluke o radnom vremenu WORD
 • Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu – objava u skladu sa članom 23. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa WORD
 • Rješenje povodom Zahtjeva za slobodan pristup informacijama od strane Internacionalnog Burč univerziteta WORD
 • Rješenje povodom Zahtjeva za slobodan pristup informacijama od strane Udruženja građana „Zašto ne“ PDF
 • Rješenje o slobodnom pristupu informacijama PDF
 • Rješenje o slobodnom pristupu informacijama PDF
 • Izvještaj o zaprimljenim zahtjevima za slobodan pristup informacijama PDF
 • Rješenje povodom zahtjeva za slobodan pristup informacijama PDF
 • Plan objave informacija u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH za 2024. godinu WORD