Prava nosioca podataka

Nosilac podataka (lice na koje se podaci odnose), u skladu sa Zakonom, ima sljedeća prava:

    -   Da bude obaviješten o prikupljanju podataka, od strane kontrolora;
    -   Da bude obaviješten o izvoru ličnih podataka;
    -   Na pristup ličnim podacima;
    -   Na informacije u vezi s obradom njegovih ličnih podataka, 
         najmanje jedanput godišnje bez naknade;
     -   Na podnošenje prigovora.

Pravo na podnošenje prigovora nosilac podataka ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva za pokretanje postupka radi zaštite prava na privatnost kada sazna ili posumnja da su njegovi lični podaci nezakonito obrađivani ili da postoji opasnost za povredu prava.

Prigovor se predaje neposredno na protokol Agencije, dostavlja putem pošte, faksom ili elektronskom poštom, a može se saopštiti i usmeno na zapisnik u prostorijama Agencije.

Prigovor treba da sadrži: osnovne podatke o podnosiocu prigovora na osnovu kojih se on može identifikovati, osnovne podatke o kontroloru ili obrađivaču, kratko obrazloženje prigovora, dokaze (ukoliko ih posjeduje) i svojeručni potpis podnosioca prigovora.

Podnosilac prigovora može zahtjevati od Agencije da:

  1. se kontrolor ili obrađivač uzdrži od obrade ličnih podataka i ispravi činjenično stanje prouzrokovano tom obradom;
  2. kontrolor ili obrađivač ispravi ili dopuni lične podatke tako da oni budu autentični i tačni;
  3. lični podaci budu blokirani ili uništeni.