Direktor


dr. Dragoljub Reljić

Odlukom Parlamentarne skupštine BiH, objavljenoj u „Službenom glasniku BiH“ br. 77/20 od 27. novembra 2020. godine, dr. Dragoljub Reljić imenovan je za Direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Dr. Dragoljub Reljić rođen je u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petar Kočić“ završio je u Zvorniku. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po završetku redovnih studija upisuje magistarske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu završio je sa prosječnom ocjenom 9,71 i doktorirao sa odlikom. Objavio je više naučnih radova u prestižnim naučnim i stručnim časopisima, te je autor i koautor više knjiga i monografija iz oblasti prava. Izabran je za docenta na katedri za Građansko pravo Univerziteta PIM u Banja Luci.
Posle završenog Pravnog fakulteta radno iskustvo i znanje na poslovima diplomiranog pravnika sticao je u opštinskoj, gradskoj i republičkoj upravi na različitim pravnim poslovima od stručnog saradnika, stručnog savjetnika, šefa službe, do rukovodećeg državnog službenika - pomoćnik direktora za pravne poslove, te jedno kratko vrijeme bio vršilac dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove ERS-a. Bio je savjetnik za ustavno-pravna pitanja srpskog člana Predsjedništva BiH. Obavljao je i dužnost generalnog sekretara više zakonodavnih organa u BiH, i to sekretara Predstavničkog doma PSBiH i generalnog sekretara Vijeća naroda RS. Ima položen stručni upravni i pravosudni ispit.

Vijeće ministara BiH imenovalo ga je u Pravni tim za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH vezano za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora.

Oženjen, otac troje djece.