Službenik za zaštitu podatakaUredbom (EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju van snage Direktive 95/46 EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka) u Odjeljku 4. Službenik za zaštitu podataka, u članovima 37, 38. i 39. propisana je obaveza imenovanja službenika za zaštitu podataka, njegovo radno mjesto i zadaci.
Iako naše zakonodavstvo nije usklađeno sa novousvojenim Evropskim zakonodavstvom, Agencija je imenovala službenika za zaštitu podataka jer to nije u suprotnosti sa važećim zakonom, a doprinosi unaprjeđenju zaštite ličnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka u Agenciji:
Tel: +387 33 726-258
E-mail: szzp@azlp.ba

NAPOMENA: Službenik za zaštitu podataka u Agenciji ne daje pravne savjete drugim kontrolorima i obrađivačima. Njegova osnovna uloga je davanje savjeta i preporuka o obradi ličnih podataka rukovodstvu i zaposlenima u Agenciji, koji rade na poslovima obrade ličnih podataka, te nosiocima ličnih podataka čiji se lični podaci obrađuju od strane Agencije (zaposleni, podnosioci prigovora i sl.)

PREPORUKA svim kontrolorima i obrađivačima, a posebno javnim organima, je da imenuju službenika za zaštitu ličnih podataka.

Agencija je uspostavila registar službenika za zaštitu podataka. Kontrolori i obrađivači koji imenuju službenika za zaštitu podataka treba da dostave sljedeće podatke Agenciji: naziv/ime kontrolora i/ili obrađivača, ime i prezime službenika za zaštitu podataka, njegov broj telefona i e-mail adresu.


Imenovanje službenika za zaštitu podataka

Prema članu 37. Opšte uredbe o zaštiti podataka, službenika za zaštitu podataka, su obavezni imenovati:
- kontrolori i obrađivači koji pripadaju javnom sektoru, osim sudova koji djeluju u okviru sudske nadležnosti,
- kontrolori i obrađivači čija se osnovna djelatnost sastoji od postupaka obrade, koji zbog svoje prirode, obima i/ili svrhe zahtijevaju redovno i sistemsko praćenje nosilaca ličnih podataka u velikoj mjeri i
- kontrolori i obrađivači čija je osnovna djelatnost obrada posebne kategorije ličnih podataka i ličnih podataka u vezi sa krivičnim presudama.

Dakle, ovi kontrolori su obavezni imenovati službenika za zaštitu podataka, dok svi drugi ne moraju, ali mogu imenovati službenika za zaštitu podataka.


Ko može biti službenik za zaštitu podataka?

Prema članu 37. Opšte uredbe o zaštiti podataka Službenik za zaštitu podataka može biti lice zaposleno kod kontrolora i obrađivača i koje posjeduje stručne kvalifikacije za obavljanje ovih poslova. Dakle, pored redovnih poslova koje jedno lice obavlja, mogu mu se dodati i poslovi službenika za zaštitu podataka, pri čemu treba voditi računa da ne dođe do sukoba interesa.
Službenik za zaštitu podataka u Agenciji je službenik koji je raspoređen na poslovima Stručnog savjetnika za inspekcijski nadzor.
Kontrolor i obrađivač koji imenuju službenika za zaštitu podataka obavezni su objaviti njegove kontakt podatke: Službenik za zaštitu podataka, broj telefona i e-mail adresa.


Radno mjesto službenika za zaštitu podataka

U skladu sa članom 38. Opšte uredbe o zaštiti podataka kontrolori i obrađivači su dužni:
- osigurati da službenik za zaštitu podataka bude na odgovarajući način i blagovremeno uključen u sva pitanja u pogledu zaštite ličnih podataka i
- osigurati potrebna sredstva za izvršavanje tih zadataka, ostvarivanje pristupa ličnim podacima i postupcima, te održavanje njegovog stručnog znanja.


Poslovi službenika za zaštitu podataka

U skladu sa članom 39. Opšte uredbe o zaštiti podataka poslovi službenika za zaštitu podataka obuhvataju najmanje:
- informisanje i savjetovanje kontrolora i obrađivača o svim pitanjima zaštite podataka,
- praćenje izvršavanja obaveza iz važećeg Zakona o zaštiti ličnih podataka kao i o mogućnostima primjene odredbi Opšte uredbe o zaštiti podataka, podizanje svijesti i osposobljavanje zaposlenih koji učestvuju u postupcima obrade ličnih podataka,
- saradnja sa Agencijom i
- djelovanje kao kontaktna tačka za Agenciju o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje.


Detaljnije odredbe o službeniku za zaštitu podataka vidjeti na linku GDPR i Smjernice.