REFORMA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA U EUEuropski parlament usvojio je novi zakonodavni paket zaštite ličnih podataka. Nova pravila prikladna su za digitalno doba, a EP ovu reformu smatra svojim velikim uspjehom, kao i žestoko europsko "da" jakim pravima potrošača i konkurenciji u digitalnom dobu. Građani će moći odlučivati za sebe koje lične podatke žele podijeliti i tako ponovo dobiti kontrolu nad svojim podacima. Nova EU pravila o zaštiti podataka stvaraju povjerenje, pravnu sigurnost i pravednije tržišno natjecanje, kao i visok i ujednačen nivo zaštite podataka diljem EU za digitalno doba, a reforma je dobila svoju konačnu potvrdu 18.04.2016. glasanjem u EP, koje je završeno nakon više od četiri godine rada na kompletnom remontu pravila za zaštitu podataka u EU. Nova EU Uredba stvorit će jasnoću za firme uspostavljanjem jednog Zakona u cijeloj EU. Reforma zaštite podataka, također, postavlja minimalne standarde o korištenju podataka za policijske i pravosudne svrhe, a zamjeniti će trenutnu Direktivu 95/46/EC za zaštitu podataka, koja datira iz 1995. kada je Internet bio na svojim počecima, kako bi se građanima pružila veća kontrola nad vlastitim podacima u digitaliziranom svijetu pametnih telefona, društvenih medija, internet bankarstva i globalnih transfera.

Nova UREDBA (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) direktno nameće jedinstveni režim zakona sigurnosti podataka za sve članice EU. Nema potrebe za države članice da usvajaju zakonske propise, kako bi nova Uredba postala zakon u nekoj zemlji članici, jer nakon usvajanja GDPR postaje zakon u svakoj državi članici, čime će se uskladiti zakoni o zaštiti podataka u svim zemljama članicama EU. Uredba (EU) 2016/679 je stupila na snagu 20-tog dana od objave u Službenom listu EU, L 119, 04. maj 2016., str. 1-88, s tim da će se odredbe Uredbe direktno primjenjivati u svim državama članicama dvije godine nakon ovog datuma od 25.05.2018.

Paket reforme zaštite podataka također uključuje i Direktivu o prenosima podataka u svrhu rada policije i pravosuđa - DIREKTIVA (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona krivičnih djela ili izvršavanja krivičnih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP.
Direktiva (EU) 2016/680 stupila je na snagu dan nakon objave u Službenom listu EU, L 119, također 04.05.2016., str. 89-131, a države članice trebaju zakone i druge propise, koji su potrebni radi usklađivanja sa Direktivom, staviti na snagu do 06.05.2018. Države članice će imati dvije godine da preuzmu odredbe Direktive u svoje državno zakonodavstvo.
Direktiva će se primjenjivati na prekogranični prenos podataka unutar EU i po prvi put postavit će minimalne standarde za obradu podataka u policijske svrhe u svakoj državi članici. Nova pravila za prenos podataka osigurat će bolju policijsku saradnju, imat će za cilj zaštitu pojedinaca, bilo žrtava, kriminalaca ili svjedoka, postavljanjem jasnih prava i ograničenja na prenos podataka u svrhu prevencije, istrage, otkrivanja i procesuiranja krivičnih djela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući zaštitu i sprečavanje ugrožavanja javne sigurnosti, a istodobno olakšavanje bolje i efikasnije saradnje između tijela za sprovedbu zakona. Direktivom će se ujednačiti zaštita ličnih podataka koja obrađuju pravosudna i policijska tijela u državama članicama EU. Direktiva jasno definiše mogućnosti obrade ličnih podataka ispitanika, uključujući njihovo iznošenje u treće zemlje, pri čemu se osiguravaju visoki standardi zaštite pojedinaca razmjerno s potrebama sprovedbe odgovarajućih policijskih i pravosudnih postupaka. Ova Direktiva postaće moćan i koristan alat koji će pomoći tijelima da prenesu lične podatke jednostavno i efikasno poštujući u isto vrijeme osnovno pravo na privatnost.


Link na službeno saopćenje Europskog parlamenta